คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรมทางเพศและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction : MI) มีงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเพศกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย จำนวน 4 การศึกษาโดยวิเคราะห์แบบอภิมานและสลับการรักษา โดยมีอาสาสมัครเป็นเพศชายอายุระหว่าง 50-60 ปี ร้อยละ 50-74

การวิเคราะห์แบบอภิมาน วิธีการทางสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดสิ่งที่พบเหมือน ๆ กัน สิ่งที่ต่างกัน และความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่อาจปรากฏด้วยการศึกษางานวิจัยหลาย ๆ งาน การศึกษาแบบสลับการรักษา การศึกษาที่เปรียบเทียบการรักษาสองอย่างเป็นต้นไป กลุ่มหนึ่งได้รับการรักษาที่หนึ่ง กลุ่มสองได้รับการรักษาที่สอง แต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งจะมีการหยุดการรักษา และสลับการรักษากัน

ผลการศึกษาแสดงว่ากิจกรรมทางเพศมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย เพิ่มขึ้น 2.70 เท่าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ ความเสี่ยงสัมพันธ์ (relative risk) ของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายไม่ปรากฏว่าสูงมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ บุคคลซึ่งมีนิสัยนั่งนอนประจำจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศเท่ากับ 3.0 เท่า ในขณะที่บุคคลซึ่งมีความสามารถทางกายมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1.2 เท่า การศึกษาของ SHEEP (Stockholm Heart Epidemiology Program) ในผู้ป่วยหลังภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (ซึ่งมีผู้หญิงร้อยละ 50) พบว่าคล้ายกับบุคคลซึ่งมีนิสัยนั่งนอนประจำ คือมีความเสี่ยงสัมพันธ์สูงต่อการเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศคือ 4.4 เท่า มากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายซึ่งมีความเสี่ยงสัมพันธ์เพียง 0.7 เท่า

แม้ว่ากิจกรรมทางเพศจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่อัตราการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแบบสมบูรณ์หรือความเป็นจริงแล้วถือว่าเล็กน้อย เนื่องจากกิจกรรมทางเพศเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และเป็นสัดส่วนร้อยละที่น้อยมากของเวลาทั้งหมดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กิจกรรมทางเพศเป็นสาเหตุเพียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ของภาวะทั้งหมดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ความเสี่ยงสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนสำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาจเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เป็น 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือพบประมาณ 2 ถึง 3 คน ต่อ 10,000 คนต่อปี

บุคคลซึ่งมีระดับกิจกรรมทางเพศเป็นนิสัยสูงกว่าจะมีความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าบุคคลที่มีระดับกิจกรรมทางเพศที่ต่ำ สำหรับบุคคลที่มีประวัติภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายก่อนหน้านี้ ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำเกิดขึ้นใหม่หรือเสียชีวิตเป็นประจำทุกปีจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ในบุคคลดังกล่าว การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำเกิดขึ้นใหม่หรือเสียชีวิต.
.................................................
ศ.น.ท.ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล