คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 5 ธันวาคม 2561

คำเตือนเกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถ ภาพทางเพศอาจกระตุ้นให้ผู้ชายเปลี่ยนพฤติกรรมได้!

ผู้ชายส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่จะตระหนักดีว่านิสัยการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ โรคซีโอพีดี และโรคหัวใจ แต่มีผลการศึกษาหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ไม่ทราบถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เมื่อแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ทำวิจัยซักถามผู้ชายมากกว่า 100 ราย ทั้งที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่หรือมีประวัติเคยสูบบุหรี่มาก่อน

คำถามคือ “ทราบหรือไม่ว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหย่อนสมรรถ ภาพทางเพศ” พบว่ามีเพียงหนึ่งในเจ็ดของอาสาสมัครชายเท่านั้นที่ทราบ จากผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการส่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการต่อต้านยาสูบโดยใช้โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาจขาดหายไปหรือยังมีประสิทธิภาพไม่พอเพียง

ผลงานวิจัยดังกล่าวน่าจะกระตุ้นให้เป็นโอกาสใช้ข้อมูลการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชายเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การประสบปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้ชายเลิกสูบบุหรี่ได้ และอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้ชายบางคนมากกว่าที่จะบอกว่า “คุณกำลังจะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่” 

แพทย์ที่ทำวิจัยกล่าวว่าที่มาของความคิดในการศึกษาดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้ป่วยอายุอยู่ในช่วง 40 ปีที่แจ้งว่ามีปัญหากับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ผู้ชายซึ่งสูบบุหรี่หนักเป็นเวลานานกล่าวว่าผู้ป่วยเองไม่ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ผู้ป่วยทราบว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด โรคหัวใจและมะเร็งปาก ยิ่งกว่านั้นผู้ป่วยทราบว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในสตรี

แต่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่ทำ ให้เกิดปัญหากับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ! เมื่อแพทย์อธิบายให้ผู้ป่วยคนดังกล่าวทราบแล้ว ผู้ป่วยมีความตั้งใจจะงดบุหรี่ การศึกษาแบบไม่เป็นทางการดังกล่าวได้รวบรวมอาสาสมัคร 104 คนซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปี ซึ่งสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ ได้มารับการรักษาที่คลินิกดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาล.

-----------------------------------------
ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล.