สุขภาพทางเพศ

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

       โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดจากสาเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจ สรุปได้ดังนี้คือ:

วัย: 

พบว่า อายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น พบได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตามอายุ

เช่น 50 ปี ก็ 50% 70 ปี ก็ 70% อย่างไรก็ตามการมีอายุมากขึ้นไม่ใชสาเหตุเดียวของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แต่เป็นเพราะโรคประจำตัวต่างๆ ตามมาอายุไข เช่น เบาหวาน, โรคหัวใจ ฯลฯ นอกจากนี้ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)

ก็ลดลงตามอายุ และเป็นปัจจัยเสริมให้เกิด ED ด้วย

โรคประจำตัว:

ความเครียด:

ความเคร่งเครียดในการทำงาน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หรือแม้แต่วัยหลังเกษียณแล้วก็ตาม 

ถ้าเกิดความเครียด ความกังวล ก็ส่งผลต่อโรค ED ได้ พบได้ 20%

การใช้ชีวิต สูบบุหรี่ สุรา

การเสพสิ่งเสพติด:

ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มาก เพราะการสูบบุหรี่จัดส่งผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

•  การที่องคชาตแข็งตัวได้ ทางเดินของเส้นเลือดต้องสมบูรณ์

• ในควันบุหรี่มีสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่ทำความเสียหายให้กับ Liningของเส้นเลือดใหญ่ โดยทำให้มี Plaque สะสม

จนช่องของเส้นเลือดโดนบีบตัวทำให้โลหิตเดินทางได้ช้าลง

•  นอกจากนี้ สาร Nicotine ยังทำให้เส้นเลือดบีบตัวเพิ่มอีก ยิ่งทำให้การไหลของเลือดช้ามากกว่าปกติ นำไปสู่โรค Atherosclerosis

นอกจากนี้สารพิษในควันบุหรี่ยังทำให้ Sperm ไม่ปกติ เช่น

1.  จำนวนน้อยกว่าปกติ

2.  มีรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์

3.  การเคลื่อนไหวไม่ดีพอ

4.  อายุของ Sperm สั้นลง

โรคต่อมลูกหมากโต:

กิจกรรมทางเพศลดลงตามความรุนแรงของอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติซึ่งเกิดจากโรคต่อมลูกหมากโตเป็นส่วนใหญ่ และความสัมพันธ์นี้ไม่ขึ้น

อยู่กับอายุ หรือพบได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป