คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ความพึงพอใจของผู้หญิงผ่านทางความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ

เป็นที่น่าสนใจมาก มีการรายงานความพึงพอใจของผู้หญิงต่อการขลิบหนังหุ้มปลายของลูกชายตนเองมากถึง 13 กรณีศึกษา โดยพบว่าสาเหตุของการตัดสินใจของคุณแม่ให้ลูกได้รับการผ่าตัดคือเพื่อสุขภาพอนามัย และป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างขององคชาตเป็นสำคัญ

การศึกษาในประเทศอินเดีย โดยอาสาสมัครประกอบด้วยร้อยละ 78 เป็นชาวฮินดู ซึ่งจารีตประเพณีไม่มีการขลิบหนังหุ้มปลาย ร้อยละ 18 เป็นชาวมุสลิม ซึ่งโดยแท้จริงเป็นที่ปฏิบัติโดยทั่วไป และร้อยละ 4 เป็นผู้หญิงนับถือคริสเตียน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 81 ของคุณแม่ที่ลูกชายยังไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลายมีความคิดและตัดสินใจแน่นอนจะให้ลูกชายขลิบหนังหุ้มปลาย ถ้าโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่ายค่าผ่าตัดมีคำถามว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายให้ลูกชายผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลาย คำตอบคือร้อยละ 58 ของผู้หญิงตอบว่าเป็นคุณพ่อเพียงคนเดียว และร้อยละ 13 เป็นคุณแม่เพียงคนเดียว

ขณะที่การศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ โดยส่งแบบสอบถามสำหรับคุณพ่อและคุณแม่กระจายไปตามคุณครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน 5 บริเวณหลักของประเทศ ร้อยละ 91 ตอบสนองว่าเชื่อว่าการขลิบหนังหุ้มปลายมีความจำเป็น มีเพียงร้อยละ 2.1 เชื่อว่าไม่มีความจำเป็น พบเพียงร้อยละ 20 ของเด็กผู้ชายอายุก่อน 8 ปีพบว่าได้รับการขลิบหนังหุ้มปลาย แต่เมื่อถึงอายุ 12 ปี พบว่าสัดส่วนได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 80 ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่คิดถึงการขลิบหนังหุ้มปลายว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี

ส่วนการศึกษาในประเทศจีน มีการศึกษาจากคุณพ่อและคุณแม่ (โดยเป็นคุณแม่ร้อยละ 43.8) ของเด็กแรกเกิดที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองนานกิง พบว่าร้อยละ 34.4 ตกลงที่จะให้ลูกชายได้รับการขลิบหนังหุ้มปลาย มีระดับค่าเฉลี่ยของความเห็นด้วยในการผ่าตัด 3.25 จากสเกล 1-5 การศึกษาพบว่าร้อยละ 66.7 ของผู้หญิงคิดว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของคุณพ่อ

การศึกษาจากเมืองโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ลึกประมาณ 60นาทีกับคุณแม่ของลูกชายซึ่งมีอายุระหว่าง 4-15 ปี แต่ไม่มีข้อมูลเชิงวัดปริมาณ พบว่าความสมัครใจลดน้อยลงจากมาตรฐานทางวัฒนธรรม ความอายและต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกชายถูกต่อต้านแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติจากสังคมชาวญี่ปุ่นที่ไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลาย

ดังนั้นเหตุผลหลักของการขลิบหนังหุ้มปลายคือเพื่อสุขอนามัย.
......................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล...